Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y sandinista. - LOBOVIEJOVERDE, Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y sandinista. - LOBOVIEJOVERDE,